lek. med. Marta Rechenek – Białkowska

Lekarz specjalista psychiatra dorosłych. Aktualnie pracuje w Klinice Zaburzeń Afektywnych i Psychotycznych Centralnego Szpitala Klinicznego – Instytutu Stomatologii UM w Łodzi. W latach 2012-2015 pracowała jako lekarz rezydent w Specjalistycznym Psychiatrycznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej im. Babińskiego w Łodzi. Absolwentka Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.
Swoje doświadczenie zdobywała pracując i dyżurując w oddziałach szpitalnych psychiatrycznych, w szpitalach wielospecjalistycznych, a także w lecznictwie ambulatoryjnym.
Swoje umiejętności i kwalifikacje systematycznie doskonali uczestnicząc w konferencjach, zjazdach i kursach psychiatrycznych. Prowadzi także zajęcia dydaktyczne z psychiatrii ze studentami Wydziału Lekarskiego polsko- i anglojęzycznymi.

lek. med. Emilia Frankowska

Emilia Frankowska – ZnanyLekarz.pl

Lekarz, Absolwentka Wydziału Wojskowo-Lekarskiego UM w Łodzi, obecnie w trakcie specjalizacji w dziedzinie psychiatrii dorosłych.
Doświadczenie zawodowe zdobywa pracując na co dzień w oddziałach psychiatrycznych Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.
W 2019r rozpoczęła studia doktoranckie w Klinice Psychiatrii Wieku Podeszłego i Zaburzeń Psychotycznych UM, w ramach których przygotowuje pracę doktorską na temat skuteczności i bezpieczeństwa nowoczesnych metod leczenia choroby Alzheimera, uczestniczy w projektach badawczych prowadzonych w Klinice oraz prowadzi zajęcia dydaktyczne dla studentów. Systematycznie uczestniczy w konferencjach naukowych i szkoleniach, stale podnosząc swoje kwalifikacje. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.
Zajmuje się leczeniem m.in. depresji, zaburzeń lękowych, zaburzeń psychosomatycznych, zaburzeń psychotycznych, choroby afektywnej dwubiegunowej, zaburzeń snu, zaburzeń osobowości. W pracy skupia się na nawiązaniu z pacjentem dobrej relacji terapeutycznej będącej podstawą właściwej diagnozy i leczenia.

Więcej

mgr Małgorzata Pietrzyk

Ukończyła studia psychologiczne na Uniwersytecie Łódzkim,  w 2001 roku uzyskała II stopień specjalizacji z psychologii klinicznej człowieka dorosłego. Posiada Certified Practitioner of Art of Neuro-Linguistic Programming. W 1997r ukończyła podyplomowe szkolenie w zakresie psychoterapii do certyfikatu Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Od 1997r pełni funkcję biegłego Sądu Okręgowego w Łodzi.
Pracowała na Oddziale Psychiatryczynym (18 lat), w Ośrodku Terapeutycznym (OHP), na Oddziale Chirurgii Onkologicznej i Chemioterapii MSW oraz w Poradni Zdrowia Psychicznego APS Medica. Zajmuje się diagnostyką psychologiczną, psychoterapią indywidualną osób w kryzysach życiowych i rozwojowych, z trudnościami interpersonalnymi i w związkach, z problemami neurotycznymi, lękowymi, depresyjnymi oraz terapią kryzysową osób z chorobą nowotworową. Posiada doświadczenie w prowadzeniu treningów interpersonalnych, asertywności i doskonalenia zawodowego.

Więcej

mgr Jakub Rychter

Psycholog, psychoterapeuta, certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień. Pracuje z klientami indywidualnymi, małżeństwami i rodzinami. Zajmuje się problemami uzależnień chemicznych (alkohol, narkotyki, nikotyna, dopalacze) oraz behawioralnych (hazard, internet). Pracuje również z osobami cierpiącymi na depresję, zaburzenia lękowe oraz doświadczającymi problemów w komunikacji interpersonalnej w związku lub rodzinie.

Więcej

mgr Renata Kobza

Renata Kobza – ZnanyLekarz.pl

Psycholog, psychoterapeutka, certyfikowana specjalistka terapii uzależnień. Od ponad dziesięciu lat pracuje z osobami uzależnionymi oraz ich rodzinami (w tym z osobami z tzw. podwójną diagnozą, osobami z syndromem DDA), a także z osobami poszukującymi pomocy w związku z depresją, lękiem, zaburzeniami odżywiania, kryzysem życiowym, problemami w relacjach interpersonalnych i związkach. Doświadczenie zawodowe zdobyła pracując m.in. w Poradni Leczenia Uzależnień od Narkotyków i Innych Środków Psychoaktywnych, w Oddziale terapii dla uzależnionych od substancji psychoaktywnych ze współistniejącymi innymi zaburzeniami psychicznymi w szpitalu im. J. Babińskiego. Od kilku lat związana zawodowo z poradnią APS-MEDICA w Łodzi. Ukończyła liczne szkolenia m.in. Kurs Terapii Rodzin Instytutu Ericksonowskiego, Studium Przeciwdziałania Krzywdzeniu Dzieciom, Kurs Racjonalnej Terapii Zachowania. Aktualnie jest w trakcie całościowego czteroletniego kursu psychoterapii poznawczo-behawioralnej. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji.

Więcej

mgr Katarzyna Rybczyńska

Psycholog, psychoterapeuta i certyfikowany analitykie grupowy, absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego oraz Instytutu Analizy Grupowej Rasztów. Specjalista psychologii klinicznej.

Posiada Certyfikat Analityka Grupowego, a takżeCertyfikat PsychoterapeutySekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Doświadczenie i wiedzę zdobywała pracując przez 14 lat w Szpitalu im. Babińskiego w Łodzi.  Swoją pracę poddaje regularnej superwizji. Pracuje w podejściu psychodynamicznym.

Jest również aplikantem superwizorem psychoterapii w Polskim Towarzystwie Psychologicznym.

mgr Julia Sałasińska

Magister psychologii, psychotraumatolog, certyfikowany specjalista terapii uzależnień. Od wielu lat pracuje z osobami uzależnionymi (w tym z osobami z tzw.podwójną diagnozą) oraz ich rodzinami, a także z osobami poszukującymi pomocy m.in. w związku z zaburzeniami nastroju, lękiem, kryzysem życiowym, zaburzeniami odżywiania (głównie bulimia, problemami w relacjach interpersonalnych i związkach, z trudnościami w radzeniu sobie po wydarzeniach traumatycznych. Doświadczenie zawodowe zdobyła pracując m.in.w Wojewódzkim Ośrodku Leczenia Uzależnień, Poradni Leczenia Uzależnień od Narkotyków i Innych Środków Psychoaktywnych, na oddziale Leczenia Uzależnienia od Alkoholu w szpitalu im. J. Babińskiego, a także w Centrum Psychoterapii i Rozwoju Osobowości, NZOZ APS MEDICA i PZP SYNAPSIS (wszystkie w Łodzi).
Oprócz objawów stara się zawsze widzieć człowieka i traktować jego problemy w sposób całościowy wierząc, że najlepsze efekty w terapii osiąga się na bazie wspierającej, bezpiecznej i pełnej szacunku relacji między pacjentem a terapeutą. W swojej pracy bazuje głównie na podejściu psychoanalitycznym, w razie potrzeby korzystając także z zasobów innych nurtów psychoterapii.
Swoją pracę poddaje regularnej superwizji
.

Więcej

dr n. med. Anna Ryś

Anna Ryś – ZnanyLekarz.pl

Doktor nauk medycznych, lekarz specjalista psychiatra. Absolwentka Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, od 2005 roku pracuje w zawodzie psychiatry.
Posiada bogate doświadczenie w pracy klinicznej: praca w Szpitalu Psychiatrycznym przy ul. Aleksandrowskiej w Łodzi oraz w poradniach zdrowia psychicznego.
W 2008 uzyskała tytuł doktora nauk medycznych w dziedzinie psychiatrii, pisząc pracę dotyczącą stężenia interleukin u kobiet z depresją oraz u kobiet z depresją i nowotworem piersi.
Zajmuje się leczeniem osób z zaburzeniami psychicznymi, obecnie jest w trakcie 4-letniego Szkolenia w Terapii Poznawczo-Behawioralnej.
W 2011 roku założyła Poradnię Zdrowia Psychicznego, w której wraz z pracującym zespołem lekarzy, psychologów i terapeutów, zajmując się leczeniem osób chorych psychicznie w tym osób leczących się z powodu problemów emocjonalnych takich, jak depresja, żałoba, problemy z pamięcią, otępienie, zaburzenia nerwicowe, lękowe, problemy ze snem, uzależnienie od alkoholu. Konsultuje pacjentów w Domu Pomocy Społecznej, Środowiskowym Domu Samopomocy.
Oprócz standardowych metod farmakoterapeutycznych w swojej pracy stosuje elementy pracy terapeutycznej, mając na celu skuteczną poprawę jakości życia pacjenta.

Więcej

dr n. med. Anna Miodek

Anna Miodek – ZnanyLekarz.pl

Absolwentka Akademii Medycznej w Łodzi w 2002 roku. Po ukończeniu stażu podyplomowego rozpoczęła pracę w Specjalistycznym Psychiatrycznym ZOZ w Łodzi na Oddziale Ogólnopsychiatrycznym Męskim oraz w Poradni Zdrowia Psychicznego.
W 2008 roku uzyskała stopień naukowy doktora nauk medycznych w zakresie psychiatrii. Po uzyskaniu tytułu specjalisty psychiatry w 2010 roku prowadziła jako p.o. ordynatora oddział męski, w którym były wykonywane świadczenia dla mężczyzn skierowanych na wniosek Sądu celem realizacji środka zabezpieczającego o podstawowym stopniu zabezpieczenia. W 2012 r. została ustanowiona biegłym sądowym z zakresu psychiatrii przy Sądzie Okręgowym w Łodzi. W 2014 roku ukończyła Roczne Szkolenie w Terapii Poznawczo-Behawioralnej Zaburzeń Osób Dorosłych i kontynuuje szkolenie w tym zakresie.
W ramach praktyki indywidualnej przeprowadza konsultacje psychiatryczne w Poradniach Zdrowia Psychicznego, Poradniach Leczenia Uzależnień oraz Domach Pomocy Społecznej. Jest Członkiem Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Zajmuje się kompleksowym rozpoznawaniem i leczeniem zaburzeń psychicznych. W trakcie pracy w oddziale psychiatrycznym szkoliła lekarzy w trakcie stażu z psychiatrii. Nieustannie pogłębia swoją wiedzę uczestnicząc w licznych zjazdach, warsztatach i konferencjach z psychiatrii oraz innych dziedzin medycyny.
W procesie leczenia oprócz standardowej farmakoterapii stosuje elementy pracy psychoterapeutycznej celem poprawy funkcjonowania pacjenta.

Więcej

PUBLIKACJE NAUKOWE:
1. Miodek A, Szemraj P, Kocur J, Ryś A. Depresja maskowana – historia i współczesność. Pol. Merk. Lek. 2007; XXIII(133):78-80;
2. Ryś A, Miodek A, Szemraj P, Szemraj J, Kocur J. Immunologiczne i endokrynologiczne aspekty patogenezy depresji. Postępy Psychiatrii i Neurologii. 2007;16(4):335-337;
3. Ryś A, Miodek A, Szemraj P, Szemraj J, Kocur J. Interleukina-6 – jej funkcje, wpływ na zaburzenia nastroju i inne procesy chorobowe. Postępy Psychiatrii i Neurologii. 2007;16(4):331-334;
4. Ryś A, Miodek A, Szemraj P, Ławniczek-Kamińska R, Wawrzyniak Z. Koincydencja schizofrenii i guza mózgu czy objawy schizofrenopodobna maskujące guz – opis przypadku. Badania Nad Schizofrenią. 2006; 168-175